Ingen ändring av planförslaget

Annons

 

Efter att detaljplaneförslaget för Fisksätra entré (parkeringen norr om de befintliga bostadshusen) återremitterats av kommunfullmäktige den 20 april har ärendet beretts på nytt i kommunstyrelsen.

Återremissens syfte var omarbetning av ett antal punkter. Bland annat om en minskad exploateringsgrad, högre prioritering för kultur- och fritidslokaler, placering av äldreboende och förskola och mer hänsyn till områdets karaktär när ny bebyggelse planeras.

Efter beredningen har kommunstyrelsen kommit fram till att föreslå kommunfullmäktige att vid nästa sammanträde anta planförslaget för Fisksätra entré utan att någon omarbetning görs. Planen omfattar sju nya kvarter med runt 375 lägenheter i flerbostadshus, ett äldreboende med 70 lägenheter och en förskola med sex avdelningar sam utbyggnad av Fisksätra centrum med 3000 kvadratmeter. Fisksätravägen får trottoarer och cykelbana och ett nytt entrétorg med nära anslutning till buss- och tågstation skapas.
Marie-Louise Gravestam

Annons