Små bostäder tillåter mer buller

Nybyggnation eller ombyggnad. Nu prövas ett förslag om att uppföra ett 30-tal bostadslägenheter i storleken 35 kvadratmeter på Saltsjöbadsvägen 20 intill Duvnäs station.

För ett halvår sedan tog kommunen beslut om att ta fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Sicklaön 339:2 och del av Sicklaön 76:1. Fastigheten som bland annat hyst ett företag i ballongflygbranschen gränsar till Saltsjö-Duvnäs station. Fastighetsägaren har länge velat omvandla fastigheten till bostäder och fick redan 2018 positivt planbesked i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Nu arbetar planenheten på ett förslag som ska ändra användningen från kontor till bostäder och syftet är att det ska gå att bygga 30-35 små lägenheter i ett flerbostadshus på tomten.

Två alternativ på byggen
Enligt planarkitekten Anna Hall på planenheten undersöks just nu vad som är möjligt med hänsyn till buller och andra risker. Detaljplanen som tas fram kommer inte att styra om den befintliga byggnaden ska behållas.
– Planen kommer att möjliggöra båda alternativen, att nuvarande byggnad byggs om eller att en ny byggnad uppförs, säger hon.
När kommunen beslutade om planarbete 2018 talades det om att det var “ungdomsbostäder” som skulle byggas. I juni i år var specificeringen ändrad till “mindre lägenheter”.
– Detaljplanen kan inte styra typ av bostad. Däremot måste detaljplanen visa att bostäderna inte blir störda av buller. Då spelar bostadens storlek roll eftersom högre buller är accepterat vid små lägenheter på maximalt 35 kvadratmeter, säger Anna Hall.
Hon ser det som att planförslaget ska handla om små lägenheter på grund av att det bullrar på fastigheten. Men vilka som kommer att bo i lägenheterna går inte att säga.
– Det kan vara både ungdomar och andra som kan tänka sig att bo i en mindre lägenhet, säger hon.

Anpassning till kulturmiljön
Det föreslagna flerbostadshuset ska gestaltningsmässigt anpassas till befintlig kulturmiljö och villabebyggelsen intill. När det gäller höjden på byggnaden ska 2-4 våningar prövas.
När planarbetet kommit längre och fastighetsägaren har tagit fram skisser i dialog med kommunen framhåller Anna Hall att man kommer att samråda med boende i området.
Förhoppningen är att samråd för fastigheten på Saltsjöbadsvägen 20 kan genomföras under andra eller tredje kvartalet i år.

Marie-Louise Gravestam