Ny granskning för Morningside Marina

 

Detaljplaneförslaget för flerbostadshus med 40 lägenheter på Morningside Marinas område i Duvnäs ställs ut för granskning ännu en gång.

Efter att planen varit ute på granskning hösten 2017 gjordes vissa förändringar, bland annat blev området där strandskyddet upphävs mer begränsat och förtydliganden gjordes när det gällde planbestämmelser som rör buller och vibrationer.
Ett villkor för att kommunfullmäktige skulle anta planen i slutet av 2017 var att ett avtal blev klart mellan trafikförvaltningen och exploatören om en bullerskärm nära järnvägsspåret.
Senare visade det sig enligt planenheten på Nacka kommun att det varken är möjligt eller nödvändigt med en spårnära skärm. Problemet kan enligt bullerutredingen lösas genom att ”allmänplats GÅGATA” i planen ändras till ”kvartersmark med x-område”.

Bostäder i Duvnäsviken
De ändringar som gjorts gör att detaljplanen ställs ut på en andra granskning. Till och med den 9 juni finns planen att se i Nacka stadshus samt på biblioteken i Fisksätra, Saltsjöbaden och Nacka Forum.
Precis som i det tidigare granskade planförslaget handlar den föreslagna detaljplanen om att göra det möjligt att bygga bostäder utmed Saltsjöbadsvägen längs Duvnäsvikens södra sida. De fastigheter som berörs är Erstavik 25:1, 25:38 samt de kommunala fastigheterna Erstavik 25:7 och 25:15.

Promenad för allmänhet
Och precis som 2017 handlar planförslaget om byggnation av 40 lägenheter i totalt fem bostadshus i tre våningar och en suterrängvåning med lokaler för verksamheter i bottenvåningen. En promenad öppen för allmänheten skapas längs kajen och den befintliga marinan i vattnet utanför det aktuella området ska enligt planen finnas kvar.
Om kommunfullmäktige antar detaljplanen och den inte överklagas kan planförslaget vinna laga kraft under fjärde kvartalet i år. Efter det kan arbetet med bygget kan starta.
Text & Foto: Marie-Louise Gravestam