xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Kritik till detaljplaneförslag för Jaktvarvet på Solsidan

 

Efter många kritiska samrådsyttranden är ett förslag från Planenheten i Nacka att arbeta om planförslaget och göra ett nytt samråd 2023.

I ett förslag till ny detaljplan som har tagits fram för Jaktvarvet, fastigheten Solsidan 52:1 med flera på Jaktvarvsvägen 5 i Saltsjöbaden ersätts den befintliga varvsverksamhetens industribyggnader/båthallar och parkering, med 26 parhus och radhus i två till tre våningar.

Det samråd som genomfördes mellan den 16 juni och 15 september i år resulterade i 100 inkomna samrådsyttranden från privatpersoner. De flesta synpunkter från allmänheten handlar om att den bebyggelse som föreslagits är för omfattande med hänsyn till platsen och ger för stor påverkan på omgivningen. På en namnlista med cirka 630 namnunderskrifter som kommunen också fått in handlar det om att bostäderna är för många, för höga och tar för stor plats på marken.
Bland remissinstanser som haft synpunkter finns bland andra Länsstyrelsen vars bedömning är att förslaget måste bearbetas när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten och strandskydd. Man menar också att säkerheten måste ses över när det gäller risker för översvämning, ras skred och erosion.

Natur- och trafiknämnden menar bland annat att naturområdet i planen bör ändras till parkmark, av skäl som handlar om underhåll och en synpunkt är också att byggrätter av säkerhetsskäl ur trafiksynpunkt inte ska finnas i direktanslutning till allmän gata.

Saltsjöbadens hembygdsförening har flera synpunkter varav en är att planförslaget inte tagit hänsyn till det känsliga läget vid kusten och menar vidare att det ”föreslagna exploateringstalet är är olämpligt och förvanskar grönytor och torpet Garvkroken”. Föreningen förutsätter att planförslaget tar ett omtag med större hänsyn till exploateringens storlek och omgivande kulturmiljö för att leva upp till budskapet ”Bevara Saltsjöbadens unika karaktär”.

Mot bakgrund av de synpunkter som kommit in om planförslaget behöver det omarbetas och ett nytt förslag tas fram menar Planenheten på Nacka kommun som föreslår ett nytt samråd 2023.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.