xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Grönt ljus för bostäder på Morningside Marina

 

– En lång process är äntligen i mål, säger Susanne Werlinder, utvecklingschef på planenheten i Nacka kommun om detaljplanen för Morningside Marina i Saltsjö-Duvnäs.

Hon tycker att det ska bli spännande att följa projektet och se hur det fortsätter att växa och utvecklas. Den nya planen vann laga kraft den 17 april när Mark- och miljööverdomstolen fastställde detaljplanen för Morningside Marina. Ett planförslag som miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka tidigare tillstyrkt. I och med beslutet om laga kraft får de planerade bostäderna på en del av den smala landremsan mellan Duvnäsviken och Saltsjöbadsvägen grönt ljus.

Planförslaget som antagits handlar om att bygga cirka fem flerbostadshus i tre våningsplan med en suterrängvåning. Totalt planeras cirka 40 lägenheter. Den antagna detaljplanen gör att den nuvarande marinan på platsen kan ha bryggor kvar i vattnet och verksamheter som finns på området kan etablera sig i lokaler i bottenplanen på de tänkta bostadshusen.

Flerbostadshusen är planerade att placeras i två grupper om två hus respektive tre hus i varje grupp. För att stranden ska kunna nås av alla från både land och vatten ska en del av kajen vara kvartersmark, tillgänglig för allmänheten. För promenadstråket utmed kajen finns förslag om belysning och sittbänkar. Meningen är att även parkering för boende och gäster delvis ska rymmas på kajen.

På grund av föroreningar av bland annat bly, koppar och kvicksilver ska marken inom planområdet saneras innan bostadshusen kan byggas. Större delen av marken där husen ska byggas är privatägd men viss kommunal mark berörs också. Utbyggnaden av vatten och avlopp i Saltsjöbadsvägen bekostas av Nacka kommun och finansieras till en del med de anläggningsavgifter som fastighetsägarna får betala.

Byggherre för den nya bostadsbebyggelsen är Duvnäs Fastighets AB vars planer på att bygga bostadshus på Morningside Marina har stötts och blötts i olika sammanhang i tio år eller mer. Nu är nästa steg projektering, markförberedelser och ansökan om bygglov, så projektet som planenhetens utvecklingschef i Nacka, Susanne Werlinder ser fram emot att följa är inte riktigt i mål än. Men genom beslutet om laga kraft för detaljplanen är det dock en bra bit på väg.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.