Båthallar och padelbanor på förslag i Östervik

Annons

Området mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra kan bebyggas och passar bra för lokaler för de verksamheter som föreslås.

Det menar politiker från alla partier i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka när det gäller fastigheten Erstavik 25:1 i Östervik mellan Saltsjöbadsvägen och Saltsjöbadsleden vid Drevinge gård.
Frågan har aktualiserats genom att ägaren Erstaviks Fideikommiss AB, har ansökt om planbesked för att kunna bygga lokaler för marin verksamhet med förvaring av båtar samt sport- och fritidsanläggningar och andra småföretagarverksamheter.

Skog och träsk
Nämnden bedömer att området som idag till största delen består av naturmark med skog och träsk är lämpligt att utreda och kan passa för den användning som markägaren föreslår. Enligt kommunen ligger förslaget i linje med den markutveckling som föreslås i översiktsplanen för Nacka.
Området det handlar om omfattar cirka fem hektar (50 000 kvadratmeter) och inom området som har höjdskillnader på cirka 27 meter finns barr- och blandskog plus sumpskogsliknande mark. En befintlig byggnad med båtupplag finns redan idag inom området.

Sporthallar
Hallar för paddelbanor är ett av förslagen när det gäller sportaktiviteter som skulle kunna passa på platsen. Sökanden förslår även att Saltsjöbadsvägen breddas med en cykelbana på södra sidan om vägen.
Beslutet att pröva förslaget går inte att överklaga och beslut att anta planförslaget kan fattas i slutet av 2023.

Marie-Louise Gravestam

Annons